ข่าวประชาสัมพันธ์

AIA Hospital Awards 2024

1 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณา ประเมินจากข้อมูล 4 ส่วนหลักดังนี้

1. มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าของเอไอเอ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการส่งพิจารณาก่อนและหลังรับการรักษา

2. บริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ ให้การรักษาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ลูกค้าของเอไอเอ

3. ให้ความร่วมมือในการมอบบริการแก่ลูกค้าของเอไอเอ ทั้งการรับประกันและการพิจารณาสินไหม

4. ความพึงพอใจของลูกค้าของเอไอเอที่ใช้บริการในโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งรวบรวมจากแบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการจริงที่ได้สอบถามไปยังลูกค้าของเอไอเอ 

การตัดสินพิจารณาตามหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การบริการ การสื่อสาร และการตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือที่สุด

AIA Hospital Awards 2024 ได้แบ่งภูมิภาคการแข่งขันประเภทรางวัลและเกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้

ภูมิภาคการแข่งขัน 6 ภูมิภาค ตามที่ตั้งของโรงพยาบาล

1. กรุงเทพมหานคร

2. ภาคกลาง

3. ภาคเหนือและภาคตะวันตก

4 .ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 .ภาคตะวันออก

6. ภาคใต้

รางวัลต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย 4 ประเภทรางวัล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะมีสิทธิได้รับรางวัลในประเภทนั้น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1. Most Satisfactory Patient Experience Award

รางวัลผู้ส่งมอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า (ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล)

เกณฑ์การตัดสิน:

- โรงพยาบาลเชื่อมต่อ API with Itemized Billing ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

- อัตราการเรียกเก็บค่าบริการหรือการเรียกร้องสินไหมสอดคล้องกับผลการพิจารณาผลประโยชน์ความคุ้มครองก่อนการเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการ (Pre-authorization) ตามที่ระบุในใบแจ้งผลการพิจารณา คิดเป็น 30%

- อัตราความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลการเรียกร้องสินไหมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless Claim Data Completion) คิดเป็น 30%

- แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรับการรักษาผู้ป่วยใน (IPD Cashless) คิดเป็น 20%

- แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาล คิดเป็น 20%

2. Clinical Excellence and Sustainability Award

รางวัลผู้ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสุขภาพยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล)

เกณฑ์การตัดสิน:

- การให้บริการหัตถการทางการแพทย์แบบไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) อย่างเหมาะสมตามหลักความจำเป็นทางการแพทย์ คิดเป็น 35%

- การดูเเลรักษาโรคเจ็บป่วยเล็กน้อย (Simple Diseases) ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือแนวปฏิบัติการประกันภัยสุขภาพสำหรับบริษัทประกันภัย คิดเป็น 30%

- มีข้อตกลงและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการด้านสุขภาพด้วยวิธีการเหมาจ่ายการผ่าตัดหรือหัตถการอื่น ๆ ที่ใช้แผนการรักษา (Bundle/Packaged Cost) กับเอไอเอ คิดเป็น 25%

- ส่งตารางอัตราค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสัญญาการเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ คิดเป็น 10%

3. Excellence in Healthcare Leadership Award

รางวัลกำกับและบริหารกิจการยอดเยี่ยม (ภูมิภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล)

เกณฑ์การตัดสิน:

- ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลประวัติสุขภาพ คิดเป็น 50%

- อัตราการส่งคำขอประเมินการเรียกร้องสินไหมล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (Pre-admission) คิดเป็น 20%

- อัตราการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ (Pre-authorization) คิดเป็น 20%

- อัตราการส่งข้อมูลผ่าน API with Itemized Billing ในเคสผู้ป่วยใน คิดเป็น 10%

4. Most Outstanding Healthcare Provider Award                                       

รางวัลสุดยอดผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพยอดเยี่ยม (รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล)

      1. รางวัลผู้ให้บริการด้านสุขภาพยอดเยี่ยม

      2. รางวัลผู้ให้บริการด้านสุขภาพดีเด่น

เกณฑ์การตัดสิน:

คะแนนรวมสูงสุดจากทั้ง 3 ประเภทรางวัล

- รางวัลผู้ส่งมอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

- รางวัลผู้ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสุขภาพยอดเยี่ยม

- รางวัลกำกับและบริหารกิจการยอดเยี่ยม      


ระยะเวลาพิจารณาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
  จะประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในงาน AIA Hospital Awards 2024 ในช่วงไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2568   (รายละเอียดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email:th.provider@aia.com

หมายเหตุ

1. งานประกาศรางวัล AIA Hospital Awards 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่พันธมิตรโรงพยาบาลคู่สัญญา ไม่ใช่การจัดลำดับหรือรับรองความเชี่ยวชาญหรือมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแต่อย่างใด

2. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ชมบรรยากาศงานมอบรางวัลเกียรติยศ AIA Hospital Awards 2023
แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ ประเทศไทย ประจำปี 2566