ประกันชดเชยรายได้ออนไลน์ AIA iLife Xtra

ป่วย หยุดงาน แต่ยังได้เงิน!
คุ้มครองชีวิต แถมชดเชยรายได้ สูงสุด 2,000 บาท/ วัน
#ซื้อง่าย #จบในออนไลน์


ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


แพ็กเกจและความคุ้มครอง


ซื้อประกัน AIA ออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ข้อมูลแบบประกัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 • เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า (AIA iLife Xtra) เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
          - ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
          - กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย
          - ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

 

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า นี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์รายบุคคลที่แนบไว้กับและเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่  ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตโดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                       (1.1) กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
                       (1.2) กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังของสัญญาเพิ่มเติมนี้
       ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ (1) สูงสุดไม่เกิน 1,260 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 2. ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยในตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 3. ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลันตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตาม ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ ในกรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่อง ที่เกิดจากโรคเดียวกัน

 4. ผลประโยชน์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวดยากลับบ้าน
  หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ตามข้อ (1) และมีค่าใช้จ่ายในหมวดยากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ หลังจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน รวมทั้งกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

 5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต*

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สำหรับแบบประกัน AIA iLife Xtra - เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า (การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า)
Q1. แบบประกัน เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า เหมาะกับใคร
A1: ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองจากการขาดรายได้ในวันที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

Q2. แบบประกัน เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า คืออะไร
A2: เอไอเอ ไอไลฟ์ เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปีและสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า
การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (สัญญาประกันภัยหลัก) ให้ความคุ้มครองในระยะเวลาจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด 10 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาของความคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่น
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์รายบุคคลที่แนบไว้กับและเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ โดยมีผลประโยชน์ (โดยย่อ) ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ดังนี้
• ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
o กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายเป็นจำนวน 3 เท่า ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
โดยบริษัทจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
o กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังของสัญญาเพิ่มเติมนี้
• ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด
• ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน
• ผลประโยชน์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวดยากลับบ้าน
• ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ทั้งนี้ เงื่อนไขของผลประโยชน์ และความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ

Q3. ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร?
A3: ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

Q4. ผู้ป่วยนอก หมายถึงอะไร?
A4: ผู้ที่รับบริการทางการแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานทางการแพทย์

Q5. การเข้ารักษาในโรงพยาบาล หมายถึงอะไร?
A5: การเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง หากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยห่างกันไม่เกิน 90 วันก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่องกันด้วย

Q6. แผนความคุ้มครอง เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า มีอะไรบ้าง
A6: เอไอเอ ไอไลฟ์ เอ็กซ์ตร้า มี 3 แผนความคุ้มครอง
แผนที่ 1:  การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท และ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ผลประโยชน์ 1,000 บาท (ชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน)
แผนที่ 2:  การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท และ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ผลประโยชน์ 1,500 บาท (ชดเชยรายได้ 1,500 บาทต่อวัน)
แผนที่ 3:  การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท และ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ผลประโยชน์ 2,000 บาท (ชดเชยรายได้ 2,000 บาทต่อวัน)

Q7. อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และการชำระเบี้ยประกัน
A7:
• อายุรับประกัน 20 – 55 ปี
• สัญญาประกันภัยหลัก: ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
• สัญญาเพิ่มเติม: ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปีซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์
อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ หรือประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• รับชำระเบี้ยประกันเฉพาะแบบรายปี
• สามารถชำระค่าเบี้ยภัยประกันได้ 2 วิธี 1) บัตรเครดิต/ เดบิต 2) QR Code

Q8: เบี้ยประกันภัย คืออะไร
A8: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

Q9. กรณีใดบ้างที่ทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับลง
A9:  สิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
• ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
• เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญา หรือสิ้นผลบังคับ
• เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกสัญญานี้

Q10. ลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A10: สามารถลดหย่อนภาษีได้ สำหรับ การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (สัญญาประกันภัยหลัก) ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

Q11: สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร
A11: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท หากผู้เอาประกันประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

Q12: ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม และตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ มีช่องทางใดบ้าง
A12:
บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html  หรือ AIA Call Center: 1581
การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services.html
ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService  หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html  

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ