pageheroimage

สิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เอไอเอ

สิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เอไอเอ ไมโครอินชัวรันส์ สำหรับ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวม การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วย ในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน ..... วัน)

ไม่คุ้มครอง

ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เริ่นต้นความคุ้มครองตามวัน และเวลาที่ระบุใน SMS ยืนยันความคุ้มครอง และสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00น.
  • ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากเอไอเอ จำนวน 1 กรมธรรม์ และเอไอเอจะมอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่แสดงชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขประจำตัวประชาชน ตรงตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้เอกสารยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS
  • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นได้ที่นี่

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ 1581 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หากต้องการเรียกร้องสินไหม “ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติ” โปรดดำเนินการดังนี้

 

1. ดาวน์โหลดใบนำส่ง (ใบปะหน้าการเรียกร้องสินไหม)  คลิกที่นี่ 

2. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม คลิกที่นี่ 

3. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม คลิกที่นี่

และส่งเรียกร้องสินไหมได้ที่ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต (บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)