ลงทะเบียนสนใจซื้อผลิตภัณฑ์​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2567 เท่านั้น​

เงื่อนไขสำคัญโดยย่อ​

• เมื่อสมาชิกประกันภัยกลุ่มซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการภายใน 6 เดือน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม แบบสวัสดิการนายจ้าง-ลูกจ้างมีผลบังคับ หรือครบรอบกรมธรรม์ปีต่ออายุ หรือนับจากวันที่สมาชิกประกันภัยกลุ่มเข้าทำงานในบริษัทที่มีประกันภัยกลุ่มเอไอเอ โดยรับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น​

• แบบประกันภัยที่ร่วมรายการส่งเสริมทางการตลาดนี้ได้แก่ (1) เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ คู่กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์ (2) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (3) บันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (4) การประกันภัยแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) (5) การประกันภัยแบบ เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)​

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​

• เมื่อได้รับกรมธรรม์หรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์หรือหนังสือรับรองการประกันภัย​

• รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของเอไอเอ

ความคุ้มครองที่แนะนำ​