บันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น เติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI Top Up | เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

ให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะ เพิ่มความคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ตลอดระยะเวลาการรับประกันภัยของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 40% ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ที่แนบอยู่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางสูงสุดต่อรายชีวิต ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

รับสิทธิพิเศษ! เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง

รับส่วนลดเบี้ยฯปีแรกสูงสุด 25% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท ขึ้นไป ตามเงื่อนไขโครงการฯ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา ได้แก่ 

- กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

- กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

- กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

- กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย

- กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ)****

****ยกเว้น 4 กรณี ที่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางภายใต้บันทึกสลักหลังบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ 

กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่าเกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน 

กรณีที่ 2 การบาดเจ็บจาก “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน 

กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน 

กรณีที่ 4 "การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” แล้วต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ดังต่อไปนี้

- อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา หรือ

- ตาบอด หรือ

- การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ หรือ

- การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยโรคร้ายแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ "การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง"

- บันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยความเห็นชอบของนายทะเบียน

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- ตัวอย่างการสิ้นผลบังคับของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ รายละเอียดในหน้าสุดท้ายของโบรชัวร์ เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ

บทความที่น่าสนใจ