บทความ - ประกันสุขภาพ (Medical Protection)

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

2 นาที
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล

ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตได้หรือไม่?

ประกันสุขภาพของ AIA เป็นสัญญาเพิ่มเติม ผู้ทำประกันจึงต้องซื้อประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน เช่น ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพหรือชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตก่อน จึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเป็นประกันสุขภาพแนบไปกับประกันชีวิตหลักได้


ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) คืออะไร?

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือระยะเวลารอคอย คือระยะเวลานับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ (เฉพาะกรณีป่วย แต่หากเป็นกรณีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถเรียกร้องสินไหมได้ทันทีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครอง) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัย โดยทั่วไประยะเวลารอคอยของประกันสุขภาพจะอยู่ระหว่าง 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์


ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพปรับตามอายุหรือไม่?

ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพจะมีการปรับตามช่วงอายุ ทุก ๆ 1 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก นอกจากนี้ อาจมีการปรับเบี้ยประกันภัยจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น


โรงพยาบาลคู่สัญญาของ AIA มีที่ไหนบ้าง?

AIA มีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาให้กับคุณ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของ AIA ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services/ipd-cashless

หมายเหตุ:
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์