เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้งการใช้บริการ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการฯ

2.เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

3.กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4. บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล มอบให้กับสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิเท่านั้น เอไอเอ และ Teladoc Health จะเป็นผู้ประเมินการรับบริการ โดยสิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงือนไขที่เอไอเอและ Teladoc Health กำหนด

5. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์การให้บริการต่างๆ ของเอกสิทธิ์ด้านการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล Teladoc Health เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Teladoc Health ซึ่ง Teladoc Health เป็นบริษัทนอกกลุ่มเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Teladoc Health

6. บริการหรือการรักษาพยาบาลตามที่ Teladoc Health แนะนำอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของตนเองก่อนตัดสินใจรับการรักษาพยาบาลตามคำแนะนำดังกล่าว

7. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการได้ที่ บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล
8.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท