เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส


เอไอเอ ไวทัลลิตี้ทั่วไป

วิธีรับสิทธิประโยชน์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ส่วนลดและเงินคืน

 • สมาชิกต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ทำสัญญาแอ๊บโซลูท ยิม ในวันที่เรียกเก็บค่าสมาชิก และวันที่รับเงินคืนตามสถานะ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถรับสิทธิประโยชน์ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และสูงสุด 1 ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน หากสมาชิกทำผิดเงื่อนไข เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์สัญญาสมาชิกฟิตเนสฉบับที่ทำขึ้นก่อนเพียงฉบับเดียวจนกว่าสัญญาฉบับนั้นจะสิ้นสุดลง

 • ส่วนลดและเงินคืนตามสถานะใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่ของ แอ๊บโซลูท ยิม แบบราย 12 เดือน ภายใต้สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสัญญาฟิตเนสด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

 • ในกรณีที่คุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของแอ๊บโซลูท ยิม ด้วยสิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หลังวันที่ 20 ของเดือน หรือเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส หลังวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนตามสถานะสำหรับเดือนนั้น

 • เงินคืนตามสถานะคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 และค่าสมาชิก (ก่อน VAT) ของเดือนที่มีสิทธิ์ โดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ AIAPAY ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไป)

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์นี้

 • หากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณมีการปรับเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป คุณจะได้รับส่วนลดเท่ากับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป และสิทธิประโยชน์เงินคืนจะสิ้นสุดลงทันที

 • หากสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนตามสถานะจะสิ้นสุดลงทันที

สำหรับสมาชิกแอ๊บโซลูท ยิมเดิม

 • กรณีที่คุณมีสัญญาแอ๊บโซลูท ยิมอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้สัญญาสมาชิกฉบับปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถทำสัญญาฉบับใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้

 • อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฟิตเนส พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่ผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

สะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งในแต่ละวัน

 • สะสมคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยคุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวันเพียง 1 กิจกรรม ดังนี้
    (1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (2) ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน) หรือ
    (4) ออกกำลังกายออนไลน์กับฟิตเนสพาร์ทเนอร์ (สูงสุด 50 คะแนน/วัน และสูงสุด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก) 

 • คุณจะได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่เข้าใช้บริการฟิตเนส

 • กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่น ฟิตเนสไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการ การเข้าใช้บริการในครั้งนั้น คุณจะไม่ได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards