เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

วิธีรับสิทธิประโยชน์

เอกสารขอรับเงินคืน ได้แก่

 1. อีเมลยืนยันการจองห้องพักจากโรงแรมผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการจองห้องพัก ที่แสดงข้อมูลวันที่ทำการจอง และวันที่เข้าพัก พร้อมชื่อ-สกุล สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรายชื่อผู้เข้าพัก

 2. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่ออกให้โดยโรงแรม ณ วันที่เช็คเอาท์ระบุชื่อ-สกุล สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

 3. ในกรณีที่สมาชิกจองห้องพักผ่านตัวแทน เช่น Agoda, Booking, Expedia หรือบริษัททัวร์ และไม่ได้รับใบเสร็จโดยตรงจากโรงแรมที่พัก สมาชิกต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปโอนเงิน หรือ ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตที่มียอดชำระค่าโรงแรมที่พัก เพื่อใช้เป็นหลักฐานทดแทน

ทั้งนี้เอกสารการขอรับเงินคืนต้องเป็นเอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น เอกสารภาษาอื่นไม่สามารถใช้ในการขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สมาชิกต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในขณะที่ทำการจองที่พักและรับเงินคืน

 • สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด สมาชิกสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรมผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการจองที่พัก และมีอีเมลหรือเอกสารยืนยันการจองออกให้ ณ วันที่จอง

 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 4 ครั้งต่อปีสมาชิก สูงสุด 600 บาทต่อครั้ง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 2,400 บาท สำหรับ 4 ใบเสร็จรับเงินต่อปีสมาชิก

 • นับจำนวนครั้งการใช้สิทธิโดยอิงตามวันที่ทำการจองที่พัก เช่น สมาชิกทำการจองที่พักในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน แต่วันเข้าพักอยู่ในรอบปีสมาชิกถัดไป จะถือว่าสมาชิกใช้สิทธิ 1 ครั้งในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน สิทธิของรอบปีสมาชิกถัดไปยังคงเหลือ 4 ครั้ง

 • เงินคืนตามสถานะจะคำนวณเป็นเปอร์เซนต์จากยอดค่าใช้จ่ายในการเข้าพักตามจริง และขึ้นอยู่กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันจอง โดยไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุ

  ตัวอย่างเช่น

  • สมาชิก A สถานะโกลด์ เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งมียอดค่าที่พัก 1,200 บาท จะได้รับเงินคืน 20% เป็นจำนวนเงิน 240 บาท

  • สมาชิก B สถานะโกลด์ เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งมียอดค่าที่พัก 3,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% หรือ 600 บาท แต่เงินคืนสถานะโกลด์กำหนดสูงสุด 400 บาท สมาชิก B จึงได้รับเงินคืนทั้งสิ้น 400 บาท

 • สมาชิกที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้ต้องมีชื่อเป็นผู้เข้าพัก และส่งเอกสารขอรับเงินคืนภายใน 30 วันหลังเช็คเอาท์ โดยจำกัด 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 ห้อง ต่อ 1 การจอง ต่อ 1 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสเท่านั้น และให้สิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสที่ส่งเอกสารครบถ้วนก่อนเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ใบเสร็จซ้ำได้)

 • เงินคืนจะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับ AIAPAY ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยเงินคืนจะคำนวณจากสถานะไวทัลลิตี้ของคุณ ณ วันที่จองที่พัก (ไม่ใช่วันที่เข้าพักหรือวันที่ขอรับเงินคืน) จากยอดค่าที่พักที่ชำระจริง โดยไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่พัก ภาษีนักท่องเที่ยว เซอร์วิสชาร์จ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น ๆ และค่าที่พักส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการจองที่พัก

 • ที่พักบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขบังคับจ่าย (supplementary charges, compulsory charges) ในกรณีเข้าพักช่วงเวลาพิเศษ เช่น ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ หรือวันหยุดต่อเนื่อง รวมถึงค่าธรรมเนียมพิเศษ เช่น resort fees, facility fees, amenity fees หรือ destination fees ที่อาจมีการเรียกเก็บเมื่อเข้าพักในบางประเทศ  ซึ่งคุณจะไม่ได้รับเงินคืนจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโรงแรมผู้ให้บริการ

 • กรณียกเลิกการจองและไม่ได้เข้าพัก สมาชิกไม่สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์เงินคืนนี้ได้

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์นี้

 • สงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards