เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส


เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป


สมาชิกทุกประเภท

ประเภทสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท

วิธีรับสิทธิประโยชน์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• คุณต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ทำสัญญาฟิตเนส เฟิรส์ท เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยจะต้องสมัครด้วยชื่อของสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ 
• สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถรับสิทธิประโยชน์ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และสูงสุด 1 ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน หากสมาชิกทำผิดเงื่อนไข เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์สัญญาสมาชิกฟิตเนสฉบับที่ทำขึ้นก่อนเพียงฉบับเดียวจนกว่าสัญญาฉบับนั้นจะสิ้นสุดลง 
• ส่วนลด และเงินคืนตามสถานะใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท แบบราย 12 เดือน ภายใต้สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอไวทัลลิตี้ โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสัญญาฟิตเนสด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น 
• หลังครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแรก คุณสามารถเลือกที่จะต่ออายุสัญญา 12 เดือน หรือทำสัญญาแบบรายเดือนก็ได้ 
• คุณต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่เรียกเก็บค่าสมาชิก และวันที่รับเงินคืนตามสถานะเพื่อรับสิทธิประโยชน์ 
• ส่วนลดและเงินคืนตามสถานะ คำนวณจากค่าสมาชิกก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
• เงินคืนตามสถานะจะถูกคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนที่มีสิทธิ์ และจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไป) 
• ในกรณีที่คุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ท ด้วยสิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หลังวันที่ 20 ของเดือน หรือเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส หลังวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนตามสถานะสำหรับเดือนนั้น 
• หากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณมีการปรับเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป คุณจะได้รับส่วนลดเท่ากับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป แต่สิทธิประโยชน์เงินคืนจะสิ้นสุดลงทันที 
• หากสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนตามสถานะจะสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้คุณยังคงสามารถรักษาสถานะสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทและสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จากการเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
• ไม่มีส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล 

• กรณีที่คุณมีสัญญาฟิตเนส เฟิร์ส์ทอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้สัญญาสมาชิกฉบับปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถทำสัญญาฉบับใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ 
• อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฟิตเนส เฟิรส์ท พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่ผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

• รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ตามภายในหนึ่งวัน 
• รับคะแนนจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน และรับสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก จากกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้ 
(1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ 
(2) ออกกำลังกายที่ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ (รับ 100 คะแนน/วัน) หรือ 
(3) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน) หรือ 
(4) เข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ของฟิตเนสพาร์เนอร์ (รับ 50 คะแนน/วัน จำกัด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก) 
• คุณจะได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกายที่ฟิตเนสพาร์เนอร์ในวันทำการถัดจากวันที่เข้าใช้บริการฟิตเนส 
• กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่น ฟิตเนส เฟิรส์ทไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตประจำเดือนได้ หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการที่ฟิตเนส เฟิรส์ท การเข้าใช้บริการในครั้งนั้น จะไม่รวมในเงื่อนไขการรับคะแนนและการรับเงินคืนของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards