เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

วิธีรับสิทธิประโยชน์

รายการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่สามารถขอรับเงินคืนได้

 • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ตรวจสุขภาพประจำปี)

 • ตรวจสุขภาพขั้นสูง เช่น ตรวจแมมโมแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง อัลตร้าซาวน์ตรวจความผิดปกติของอวัยวะ ตรวจการนอนหลับ ตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือการแท้งบุตร 

 • ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น  นักโภชนาการ จิตแพทย์ เป็นต้น

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ไวรัสตับอักเสบ บี และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

 • สิทธิประโยชน์เงินคืน ไม่รวมถึงการตรวจฟัน การตรวจที่ไม่ใช่การป้องกันโรค การรักษาโรค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าบริการพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น

เอกสารขอรับเงินคืนประกอบด้วย

ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการตรวจสุขภาพ หรือรายการฉีดวัคซีนที่ออกโดยโรงพยาบาล คลินิก หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน พร้อมชื่อจริงและนามสกุลของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในกรณี ใบเสร็จรับเงินมีข้อมูลไม่ครบ กรุณาส่งใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงิน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สมาชิกต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพและรับเงินคืน

 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 2 ครั้งต่อปีสมาชิก สูงสุด 600 บาทต่อครั้ง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 1,200 บาท สำหรับ 2 ใบเสร็จรับเงินต่อปีสมาชิก

 • สมาชิกจะต้องส่งเอกสารขอรับเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน โดยเงินคืนจะคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่รับบริการ แต่ไม่เกินค่าบริการตามเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่อใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจำนวนที่เหลือหรือที่เกินไปรวมกับใบเสร็จรับเงินอีกใบได้

 • เงินคืนจะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับ AIAPAY ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์นี้

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards