ข้อมูลกองทุนรวมที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ 
(AIA-TCA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์  
(AIA-TMA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์  
(AIA-TAA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ 
(AIA-ICA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์  
(AIA-IMA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์  
(AIA-IAA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 
(AIA-DFI)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) 
(ES-GF-A)
(ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Smart Bond (TMBGF))
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์ 
(AIA-US500)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ 
(AIA-GEQ)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์
(AIA-SEL)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม)
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอลอโลเคชั่น ฟันด์ 
(AIA-GCA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรทอโลเคชั่น ฟันด์ 
(AIA-GMA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟอโลเคชั่น ฟันด์ 
(AIA-GAA)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า
(KFCINCOM-A)
สาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี