ประกันชีวิตออนไลน์ AIA iLife

เพราะอนาคตไม่แน่นอน ซื้อความมั่นคงให้ครอบครัว ในราคาหลักพัน คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
#ซื้อง่าย #จบในออนไลน์


ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


แพ็กเกจและความคุ้มครอง


ซื้อประกัน AIA ออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ข้อมูลแบบประกัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 • เอไอเอ ไอไลฟ์ (AIA iLife) เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  • ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย
  • ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q1. แบบประกัน เอไอเอ ไอไลฟ์ เหมาะกับใคร
A1: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

Q2. แบบประกัน เอไอเอ ไอไลฟ์ คืออะไร
A2: เอไอเอ ไอไลฟ์ เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบ อีซี่ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะเวลาจำกัดโดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด 10 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาของความคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่น

Q3. อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และการชำระเบี้ยประกัน ของ เอไอเอ ไอไลฟ์
A3:
• อายุรับประกัน 20 – 55 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
• รับชำระเบี้ยประกันเฉพาะแบบรายปี
• สามารถชำระเบี้ยประกันภัย ประกันได้ 2 วิธี 1) บัตรเครดิต/ เดบิต 2) QR Code

Q4. จุดเด่น และข้อดี ของ เอไอเอ ไอไลฟ์
A4: ความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันน้อย

Q5. แผนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตของ เอไอเอ ไอไลฟ์ มีอะไรบ้าง
A5: แผนความคุ้มครองชีวิต
    แผน 1: คุ้มครองชีวิต 500,000 บาท
    แผน 2: คุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท
    แผน 3: คุ้มครองชีวิต 1,500,000 บาท

Q6: เบี้ยประกันภัย คืออะไร
A6: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

Q7. กรณีใดบ้างที่ทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับลง
A7:  สิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
• ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
• เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญา หรือสิ้นผลบังคับ
• เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกสัญญานี้

Q8. ลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A8: สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

Q9: สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร
A9: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท หากผู้เอาประกันประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

Q10: ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม และตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ มีช่องทางใดบ้าง
A10:
บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html  หรือ AIA Call Center: 1581
การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services.html
ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService  หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html  

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ