บทความ - ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked Protection)

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

 6 นาที
วางแผนการเงิน ประกันยูนิตลิงค์ สัญญาเพิ่มเติม ประกันควบการลงทุน กรมธรรม์ประกันภัย

ทำไมการทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการทำประกันชีวิตทั่วไป? แล้วมีโอกาสขาดทุนหรือไม่?

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป AIA จะนำเงินส่วนใหญ่ของคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าความผันผวนในการลงทุนและวิกฤติในตลาดทุนจะไม่ส่งผลต่อจำนวนเงินคืนที่คุณจะได้รับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (แต่ความผันผวนในการลงทุนและวิกฤติในตลาดทุนอาจมีผลต่อเงินปันผล สำหรับแบบประกันชีวิตทั่วไปที่มีเงินปันผล)

ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ คุณสามารถเลือกปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการได้ด้วยตัวคุณเอง เช่น หากคุณสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้น เพื่อโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น คุณก็สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นให้มากขึ้น และลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ให้น้อยลง ซึ่งหากพอร์ตของคุณมีผลตอบแทนที่สูง คุณก็จะได้เงินก้อนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดหรือเมื่อเสียชีวิตมากขึ้นด้วย จึงทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบประกันชีวิตทั่วไปนั่นเอง อย่างไรก็ตาม โอกาสขาดทุนก็มีเช่นกัน และกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน


หากเสียชีวิตในช่วงที่พอร์ตลงทุนมีการขาดทุน ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่?

หากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ เสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เช่น:-

• สำหรับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

• สำหรับแบบประกัน AIA 20 Pay Link (Unit Linked) ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง

    1) จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) กับ

    2) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวกด้วย จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 500 ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากพอร์ตของคุณมีผลตอบแทนที่ต่ำมากหรือขาดทุน คุณอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ต เพื่อให้มีมูลค่าของหน่วยลงทุนเพียงพอในการรักษาสถานะของกรรมธรรม์ ไม่ให้กรมธรรม์ขาดอายุก่อนที่จะครบกำหนด


สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR คืออะไร?

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR หรือ Unit Deducting Rider คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัย โดยการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถแนบได้กับผลิตภัณฑ์ AIA Issara Plus (Unit Linked) และ AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked) เท่านั้น โดยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR ให้ความคุ้มครองเหมือนกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบปกติของ AIA แต่มีจุดเด่นที่การการันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ


เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สำหรับประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้โดยตรง แต่จะสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทนี้ไปหักลดหย่อนภาษีในหมวดประกันชีวิตได้ ส่วนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR สามารถนำค่าการประกันภัยรายปี (COR) ไปลดหย่อนภาษีในหมวดเบี้ยประกันสุขภาพได้ โดยสำหรับลูกค้าของ AIA จำนวนเงินส่วนที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้จะแสดงไว้อย่างชัดเจนในใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการจ่ายเบี้ยประกันภัย


สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ ได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

คุณสามารถซื้อประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิตของ AIA ที่มีสิทธิขายผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ โดยเฉพาะ ซึ่ง AIA มีตัวแทนที่มีสิทธิขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มากกว่า 1 หมื่นคนทั่วประเทศ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อผ่านธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ AIA ได้อีกด้วย


เราจะสามารถถอนเงินออกจากประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ได้อย่างไร?

หากคุณต้องการนำเงินออกจากผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

• ถอนเงินออกจากกรมธรรม์: สามารถถอนเงินออกจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่แนะนำให้ถอนเงินในช่วงปีแรก ๆ ของกรมธรรม์ เพราะในช่วงแรกมีการหักค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ทำให้เหลือเงินลงทุนในกองทุนไม่มากในช่วงเวลาดังกล่าว

• เวนคืนกรมธรรม์: การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การยกเลิกความคุ้มครองและการลงทุนของกรมธรรม์นั้น ๆ ที่ได้ทำไว้กับบริษัท โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะสูญเสียความคุ้มครองของกรมธรรม์ดังกล่าว และหากจะกลับมาซื้อกรมธรรม์ใหม่เมื่อมีอายุมากขึ้น มักมีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่รับทำประกันด้วยเงื่อนไขเดิม 

หมายเหตุ:
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต