AIA 20 Pay Link (Unit linked)

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA 20 Pay Link (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจ กังวลเรื่องสุขภาพอยู่เรื่อยๆ ทั้งโรคร้ายและอุบัติเหตุ AIA 20 Pay Link นี่แหละ ประกันชีวิตควบการลงทุนที่คุณกำลังมองหา

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- การหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday): สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระ
เบี้ยฯ RPP ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging): การทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของตลาด
- การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing): การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติเพื่อคงสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดไว้ให้คงเดิม

1. เอไอเอ มีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร

เอไอเอ จะคิดค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
• ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยอ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุน

2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

• เบี้ยประกันภัยหลักของธุรกิจใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสมมติฐานอัตราผลตอบแทนประมาณการของบริษัทแต่ละปี
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ถอนเงินออม การเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างน้อย 3 ปี และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราค่าการประกันภัยรายปีที่แนบกับกรมธรรม์ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บทความที่น่าสนใจ