เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้ความคุ้มครองตลอดชีพ เน้นการเติบโตของเงินทุน

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Smart Wealth (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ด้วยความคุ้มครองอย่างน้อย 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และสร้างโอกาสในการลงทุนไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับทุนประกัน หรือมากกว่า (ในกรณีที่การลงทุนเป็นบวกและไม่เคยมีการถอนเงินออกจากกรมธรรม์)
2 สามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) คลิก
3 ขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์

- ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
- มอบผลประโยชน์ อย่างน้อย 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

 

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี และชําระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ หากกรมธรรม์อยู่ในระหว่างหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณ
** ภายใต้เงื่อนไขเมื่อผู้เอาประกันภัย 1) ได้ชําระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยทุกงวด และ 2) ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และ 3) ไม่เคยทําการลดจํานวนเบี้ยประกันภัยหลัก
*** ภายใต้เงื่อนไขเมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่เคยทำการลดเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
**** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร
ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง  แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
4. ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้
5. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
6. การถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วน หรือการใช้สิทธิถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ จะทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลง ซึ่งส่งผลให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตลดลง และกรมธรรม์อาจสิ้นผลบังคับเร็วขึ้น
7. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
8. ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
9. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
10. จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
11. กรณีกองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันภัยอาจขาดทุน หรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
12. การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุรับประกันภัย: 15 วัน - 75 ปี

- จำนวนเงินเอาประกันภัย: 150% ของเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว

- เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว: ขั้นต่ำ 200,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (SINGLE PREMIUM)

- เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ: ขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าระหว่าง

1) 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถ้ามี) กับ

2) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวก 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

2. ผลประโยชน์กรณีครบสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหนวยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

1. บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing Program) คืออะไร?

คือบริการที่ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัติ ทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุในใบคำร้องขอดำเนินการ โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

2. เอไอเอ มีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร?

เอไอเอ จะคิดค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย

• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์

• ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยอ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุน

3. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร?

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสําหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่า มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทําความเข้าใจในเอกสาร ประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือน้อยกว่ามูลค่า เบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมมีกําไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจํานวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172) 

• ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

• ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

• การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรชําระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ของแบบประกัน หากมีการยกเลิกหรือหยุดชําระเบี้ยประกันก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้

• การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)  

• ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบกรมธรรม์ และจะไม่สามารถนําสินทรัพย์ของกองทุนรวมไปใช่ประโยชน์เพื่อการชําระหนี้ของตัวเอง

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

• มอบผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต อย่างน้อย 150% ของเบี้ยที่จ่าย โดยกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับและไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บทความที่น่าสนใจ