เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ (AIA Vitality Unit Linked)

ประกันที่ให้คุณสนุก กับทุกคอนเทนต์ของชีวิต ยิ่งดูแลสุขภาพ ยิ่งได้เงินคืน คุ้มถึง 3 ต่อ!*

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Vitality Unit Linked | เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์

ประกันที่ให้คุณสนุก กับทุกคอนเทนต์ของชีวิต ยิ่งดูแลสุขภาพ ยิ่งได้เงินคืน คุ้มถึง 3 ต่อ!*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

18 – 70 ปี​

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์

ประกัน...ที่ให้คุณสนุก กับทุกคอนเทนต์ของชีวิต

ตัวอย่างการรับเงินคืนค่าการประกันภัยสะสม

เมื่อซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ เพื่อรับความคุ้มครองครบ ทั้งแบบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองโรคร้ายแรง 3 แบบประกันด้านล่าง

  • AIA Issara Plus (Unit Linked) จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

  • AIA CI Plus – UDR จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

  • AIA Health Saver – UDR ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี แผน 300,000 บาท

หมายเหตุ: เงินคืนค่าการประกันภัย คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าการประกันภัยมาตรฐานในแต่ละปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้ว

สนใจเป็นสมาชิก

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

*เงินคืนจากค่าการประกันภัย คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าการประกันภัยมาตรฐานในแต่ละปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้ว โดยค่าการประกันภัยมาตรฐานหมายถึงค่าการประกันภัยมาตรฐานสำหรับระดับภัยมาตรฐานหลังหักส่วนลดค่าการประกันภัยตามบันทึกสลักหลังใดๆ (ถ้ามี) โดยไม่รวมถึงค่าการประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพและหรืออาชีพ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าการประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นจากผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และหรือสัญญาเพิ่มเติมและหรือบันทึกสลักหลังใดๆ(ถ้ามี)

**สำหรับในปีกรมธรรม์ปีต่อไป อัตราเงินคืนค่าการประกันภัยจะคำนวณจากอัตราเงินคืนค่าการประกันภัยของปีกรมธรรม์ล่าสุดรวมกับอัตราที่ใช้ปรับปรุงเงินคืนค่าการประกันภัย ซึ่งอัตราเงินคืนค่าการประกันภัยสูงสุด คือ 15% 20% หรือ 25% ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย 

***กรณีกรมธรรม์มีผลบังคับและชำระเบี้ยไปจนครบอายุสัญญา ไม่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เคยถอนเงิน และคงสถานะ Vitality Gold ในทุกๆปี อัตราค่าการประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณเป็นอัตรา ณ เดือนเมษายน 2566  บริษัทสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าการประกันภัย ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

****สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

*****การหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday): สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระเบี้ยฯ RPP ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์​

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้ง ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และ ลงทุน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงิน ส่วนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย

- AIA InvestPro เป็นความร่วมมือของบริษัท เอไอเอ, บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มการลงทุนเอไอเอ ในการให้บริการด้านการลงทุนแก่ลูกค้ากรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ ของ เอไอเอ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.co.th