ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

 • เอไอเอ ไอเซฟ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

- ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้

- กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย>

- ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย 
 • บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q1. แบบประกัน 5Pay10 เหมาะกับใคร

A1: ผู้ที่ต้องการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีระยะสั้นหรือผู้ที่ต้องการการออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น พร้อมทั้งรับความคุ้มครองตลอดสัญญา

Q2. อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันของแบบประกัน 5Pay10

A2: สามารถสมัครทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

Q3. จุดเด่น และข้อดีของ 5Pay10

A3:

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 100% สูงสุดที่ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ ปีกรมธรรม์ที่ 5 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 9 รวม 8 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

Q4. เลือกค่าเบี้ยอย่างไร

A4: เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย ควรเลือกเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครอง หรือทุนประกัน ตามความเสี่ยงที่เราประมาณการไว้ โดยคำนึงถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวด และระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

Q5. กรณีใดบ้างที่ทำให้กรมธรรม์ 5Pay10 สิ้นผลบังคับลง

A5: ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผันหรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา

Q6: เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

A6: รับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

Q7: สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร

A7: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท หากผู้เอาประกันประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

Q8: ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม รายละเอียดกรมธรรม์ ได้อย่างไรบ้าง

A8: บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html หรือ AIA Call Center: 1581 การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services.html ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท 10 ใบ จากแอปพลิเคชัน ALive สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทุกประเภท ณ ร้าน Starbucks ทุกสาขา

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA
 • ผู้ใช้งานต้องทำการซื้อกรมธรรม์ประกันสะสมทรัพย์ AIA iSave ของ เอไอเอ ประเทศไทย ผ่านทางออนไลน์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด จะทำการจัดส่ง Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท 10 ใบ (รวมมูลค่า 1,000 บาท ต่อราย) ให้ผู้ที่ซื้อประกันและกรมธรรม์ยังมีสถานะตรงตามเงื่อนไขของบริษัทฯภายใน 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชันใดๆโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันสะสมทรัพย์ AIA iSave โดยซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 31 มิถุนายน 2566 และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ใช้ Starbucks e-Coupon เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Starbucks โดยการสแกน QR Code จากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอ
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น เติมเงินในบัตรStarbucksหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • กรณีมี e-Coupon มากกว่า 1 ใบ ทางร้านสามารถรับชำระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของทางร้านได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ Starbucks Customer Care โทร. 0 2339 0996 หรือช่องทางอีเมล customercomment@coffee-concepts.co.th เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น. และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • แบบประกัน AIA iSave เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว​ โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

 

บทความที่น่าสนใจ