สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง

รับค่าชดเชยรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล และรับเงินก้อนใหญ่กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Health Cancer | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง นอนโรงพยาบาลรับค่าชดเชยรายวัน เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรงรับเงินก้อน

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA Health Cancer

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 7 โรค ดังนี้ 

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer/Carsinoman in Situ) 

2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)

3. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) 

4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

5. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)

6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)

7. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)

 

2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

เท่ากับ 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุสัญญา เมื่­อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง ทั้งกรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

1. จำนวนผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากโรคร้ายแรง 100,000 บาท (1 หน่วย)

2. จำนวนผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่­องจากโรคร้ายแรงต่อหนึ่งวัน 1,000 บาท (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

ไม่คุ้มครองความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่­อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

มะเร็งคืออะไร?

เนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่มีหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ และเนื้อเยื่อนี้มีลักษณะลุกลามเจริญอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนที่อยู่ห่างไกลออกไป ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ 

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

บทความที่น่าสนใจ