สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ คิดส์ (AIA Health Happy Kids)

ยิ่งคิด(ส์) ยิ่งคุ้ม

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Health Happy Kids | ประกันสุขภาพเด็ก

เพราะอนาคตของลูก เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี เพิ่มความอุ่นใจด้วย AIA Health Happy Kids

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 10 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี​

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดส่วนแรกจะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยไม่รวมถึงบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษา
2 ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 – 13 และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
3 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้
4 ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
(1) ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
(2) ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
(3) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
(4) เป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการป่วยแต่ละครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(5) โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
(6) ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
(7) เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. อายุที่รับประกัน

อายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน - 10 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

 

2. ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

 

3. การพิจารณารับประกัน

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท โดยค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน จำกัดผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิต 9,000 บาท และแยกผลประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และสามารถซื้อแบบมีความรับผิดส่วนแรกสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อรายชีวิต

 

4. การตรวจสุขภาพ

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

 

5. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

   1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ

   2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย

2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ

3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยพิจารณาแยกตามพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

บทความที่น่าสนใจ