สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)

คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Infinite Care (new standard) | ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (สัญญาเพิ่มเติม)

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ครอบคลุมทั่วโลก และดูแลทุกระดับการรักษาสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 18 – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ให้คุณมีอิสระในการเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณได้ใน 3 ขั้นตอน

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)

หมายเหตุ
1 ขึ้นอยู่กับอาณาเขตความคุ้มครองที่เลือก 
2 ผลประโยชน์เฉพาะแผน 120 ล้านบาท 
3 รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่เสนอโดยผู้ให้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
** ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
*** ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
**** เป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการป่วยแต่ละครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
***** โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
****** กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวดติดต่อกัน
******* เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

- ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียูหรือซีซียู) (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อข้างต้นแล้วไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

- ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา Physician Services ประจำวันต่อวัน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 

- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ 

- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 

- เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ1 หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน1  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม1

- ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง 

1เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน (เครื่องมือที่สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เสริมเข่า อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็น เครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจน ฯลฯ หรือ อวัยวะภายนอกเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือหูเทียมซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะผ่าตัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนหรือการแก้ไขประกอบอุปกรณ์เทียมใหม่ 

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน 

- ค่าธรรมเนียมรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล 
- ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ2 
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ 
 
2บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผลการรักษาทางด้านทันตกรรม 

3. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์ 
- ค่ารักษาสำหรับกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (สูงสุด 15 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์) 
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด การรักษาด้วยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด 

4. ผลประโยชน์พิเศษ (เฉพาะแผน 120 ล้านบาท) 

- ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป 
- ค่าฉีดวัคซีน 
- ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม 

5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (New Standard) ยังมีผลคุ้มครอง 

6. สิทธิประโยชน์/บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) 

- บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) 
รายละเอียด
 
- บริการสินไหมต่างประเทศ (Regional Passport) 
รายละเอียด
 
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 
รายละเอียด
 
- สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ 
รายละเอียด
 
- สมาชิก เอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยฯ รวม 250,000 บาทขึ้นไป) 
รายละเอียด

1. ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร?

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

2. ผู้ป่วยนอก หมายถึงอะไร?

ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บทความที่น่าสนใจ