เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส

โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ครบถึงการดูแล

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Multi-Pay CI Plus | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมทุกระดับการเจ็บป่วย รวมถึงการเจ็บป่วยรุนแรง และดูแลไปตลอดแม้ในยามฟื้นฟูร่างกาย

ระยะเวลาคุ้มครอง

AIA Multi-Pay CI คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี , AIA Total Care: CCB คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี และ AIA Total Care: MIB คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี*

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ

*สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ (AIA Multi-Pay CI) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี 
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์ (AIA Total Care) 
- ผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB: Major Impact Benefit) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
- ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB: Continuing Care Benefit) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
 
1 จ่ายผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวมสูงสุด 5 ครั้ง รวมสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง รวมสูงสุด 6 ครั้ง รวมสูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ​
2 MIB : Major Impact Benefit คุ้มครองการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (ICU) ของโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน อันเนื่องมาจากสาเหตุหรือการรักษาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) การผ่าตัดใหญ่ 2) การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อหรือเจาะคอ 3) ภาวะล้มเหลวของอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต หรือ ตับอ่อน
3 CCB : Continuing Care Benefit คุ้มครอง 8 โรคที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ได้แก่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง, การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง, การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4 รับผลประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียว 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ ผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ติดต่อกันรวมทั้งหมด 60 เดือน รวม 90% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมเป็นผลประโยชน์ทั้งหมด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ และบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้จำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์นี้เท่านั้น
6 เมื่อได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI
7 เมื่อได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) และหรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care
8 ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI ยังคงมีผลบังคับ
 
 

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
*เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส (AIA Multi-Pay CI Plus) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ (AIA Multi-Pay CI) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์ (AIA Total Care)​
**เมื่อได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI
***เมื่อได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) และหรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) สำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care
****โดยสามารถเคลมได้สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง นับรวมจำนวนครั้งตามการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับรุนแรง สูงสุด 6 ครั้ง และจะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (No Claim Period) มาพิจารณา
*****คุ้มครอง 8 โรคที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ได้แก่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง, การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง, การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
******เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (ICU) ของโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน จากสาเหตุหรือการรักษาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บตามเงื่อนไขของผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
*******เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และหรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงภายใต้ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

2.การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

3.การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมในรอบปีกรมธรรม์  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI (เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care (เอไอเอ โทเทิล แคร์)

 

1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 

     กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่า เกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 2 การบาดเจ็บ “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” และต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้ “อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ “ตาบอด” โดยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง”

 

ทั้งนี้ จะถือว่าการจ่ายผลประโยชน์ใน 4 กรณีนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในแต่ละกรณีเท่านั้น

 

2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง หากโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังคงมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป

 

3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หากโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ยกเว้น กรณีเข้าเงื่อนไขของผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI)

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้

 

“ภาวะอะแพลลิก” หรือ

“การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ

“การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”

เฉพาะกรณีที่

 

3.1 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรก หรือ

 

3.2 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

 

4. ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) หลังจากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรกแล้ว “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด” “โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน” และต่อมาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทได้เคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วภายใต้เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีก ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) จะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (No Claim Period) มาพิจารณา และการจ่ายผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) แต่ละครั้งจะถูกนับและใช้สิทธิภายใต้จำนวนครั้งสูงสุด (6 ครั้ง)

บทความที่น่าสนใจ