สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ อนาคตคาดการณ์ไม่ได้ หากเกิดทุพพลภาพถาวรขึ้นมา ก็มั่นใจ มีเงินก้อนพร้อมดูแล

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA TPD | ประกันโรคร้ายแรง

ให้คุณรับเงินก้อนไว้พร้อมดูแล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาหลักประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไปต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยสาเหตุหรือโรคซึ่งเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในข้อนี้หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 กิจกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
1.2 ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่
1.3 ความสามารถในการแต่งกาย
1.4 ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย
1.5 ความสามารถในการรับประทานอาหาร
1.6 ความสามารถในการขับถ่าย

2. ไม่สามารถทำงาน หรือ ประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ การเกิดทุพพลภาพทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกภายหลังที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยสาเหตุหรือโรคซึ่งเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในข้อนี้หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

3. การสูญเสียหรือการทุพพลภาพ อันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 สูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง
3.2 สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือ มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง
3.3 สูญเสียสายตา 1 ข้าง และสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA TPD จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

บทความที่น่าสนใจ