KV_ล้มบนฟูก
เอไอเอ เมดแคร์ แพ็กเกจ

“เจ็บป่วยแต่มีประกันสุขภาพก็เหมือนล้มบนฟูก”

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ สนใจโทรเลย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ให้เราติดต่อกลับ

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : แบบประกัน เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล) และ  สัญญาเพิ่มเติมเมดแคร์
อายุ :  20-70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง  : สูงสุดถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นสุดผลบังคับ
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  ถึงอายุ 80 ปี
การพิจารณารับประกัน  : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ / ตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period): บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับ

1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หรือ

2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน

     - โรคไส้เลื่อนทุกชนิด 

     - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

     - การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ 

     - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

 

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ (ข้อยกเว้นบางส่วน)

ตัวอย่าง ข้อยกเว้น กรณีเสียชีวิต

1. ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือหากการต่ออายุครั้งสุดท้ายให้นับเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์

2. กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย บริษัทจะคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้กับทายาทของผู้เอาประกันหรือหากยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

    บริษัทจะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยให้กับทายาทของผู้เอาประกันภัย หากมีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าตามส่วน ซึ่งได้หักส่วนของผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันออกแล้ว โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้ทั้งหมดด้วย

ตัวอย่าง ข้อยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติม AIA Med Care Package

1. อาการเจ็บป่วยหรือโรคใดๆ ที่มีอยู่ก่อนที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์นี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

2. ตัวอย่างข้อยกเว้น เช่น การตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือ เหงือก โรคทางจิตเวช การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่ไม่ใช่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย

3. ข้อจำกัดความรับผิดสถานที่ให้ความคุ้มครองการประกันภัย โดยสัญญาเพิ่มเติมเมดแคร์จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

       - การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ

       - การป่วย สำหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ

หมายเหตุ

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บทความที่น่าสนใจ