เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรัก...แม้ในวันที่คุณจากไป

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA 10&15 Pay Life (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

การวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัว ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก แม้ในวันที่คุณจากไป

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

15 วัน - 65 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
* เงื่อนไขการรับประกันภัย
    • ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 65 ปี
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท 
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 9,999,999 บาท
    • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข 
    • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ มีดังนี้
        >> กลุ่มอุบัติเหตุ: AI/RCC, ADD/RCC และ ADB/RCC 
        >> กลุ่มค่ารักษาพยาบาล: HB, AIA H&S (NEW STANDARD), AIA HฺB Extra และ AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD)
        >> กลุ่มโรคร้ายแรง: AIA Health Cancer, Lady Care, Lady Care Plus และ AIA CI Plus
        >> กลุ่มอื่นๆ: WP, PB และ AIA PBCI
 
1 จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
2 จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแบบตลอดชีพ คืออะไร?

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

 

2. เบี้ยประกัน คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 

- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

บทความที่น่าสนใจ