เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองชีวิตด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Life Protector 80 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว มอบความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 80 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

18 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

* เงื่อนไขการรับประกันภัย
    • ชาย/หญิง อายุ 18 - 60 ปี
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
    • ความคุ้มครอง ถึงอายุ 80 ปี
    • ชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 80 ปี
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 
1 แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้สิทธิประโยชน์ 3 อย่าง
    1. ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้า ของปีกรมธรรม์แรกจะขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือก และจะได้รับ Extra Bonus 5% ในกรณีที่มีแบบฯ ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน
    2. ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ ในปีกรมธรรม์ถัดไป (สูงสุด 15% หรือ 25% ขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือกและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)
    3. โบนัสสุขภาพ สำหรับ AIA Life Protector 70 (ALP70) และ AIA Life Protector 80 (ALP80) (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)
 
อัตราที่ใช้ปรับปรุงส่วนลดเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนี้
    • บรอนซ์ ลดลงร้อยละ 2
    • ซิลเวอร์ ลดลงร้อยละ 1
    • โกลด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
    • แพลทตินัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 
โบนัสสุขภาพสำหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
โบนัสสุขภาพ คำนวณจากสถานะของลูกค้าในโครงการ โดยจะคำนวณให้ 3%, 8%, 13% หรือ 18% (สำหรับสถานะบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ หรือแพลทตินัม ตามลำดับ) ของเบี้ยฯ มาตรฐาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุกช่วง 3 ปีกรมธรรม์ หรือ อาจน้อยกว่า 3 ปีกรมธรรม์ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. เอไอเอ ไวทัลลิตี้ คืออะไร?

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเพื่อสุขภาพสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ผ่านเครื่องมือและโปรแกรมดูแลสุขภาพของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 

สิ่งพิเศษคือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าเพื่อก้าวสู่การใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่การวิจัยยังพบว่าสมาชิกของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้อีกด้วย เท่ากับมันได้ผลจริงๆ

 

2. 5 เหตุผลที่ทำให้คุณเลือก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

1. เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อรับโบนัสสุขภาพ จากแบบประกัน AIA Life Protector 70 หรือ AIA Life Protector 80

3. เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพต่างๆ ตามที่โครงการแนะนำ

5. เพื่อท้าทายตนเอง ในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

 

3. สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ประกอบด้วยสถานะอะไรบ้าง

ประกอบด้วย 4 สถานะ เริ่มจาก บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และ แพลทตินัม ดังนี้

- บรอนซ์ 0 - 9,999 คะแนน

- ซิลเวอร์ 10,000 - 19,999 คะแนน

- โกลด์ 20,000 - 29,999 คะแนน

- แพลทตินัม 30,000 คะแนนขึ้นไป

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ

- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

บทความที่น่าสนใจ