เอไอเอ โพรเทคชั่น 65 (ไม่มีเงินปันผล)

ตัวช่วยการออมในรูปแบบประกัน ให้มีรายได้สม่ำเสมอ เลี้ยงดูตัวเองในอนาคต โดยเฉพาะช่วงวัยเกษียณ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Protection 65 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ระยะเวลาคุ้มครอง

99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
 
บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ณ วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี จนถึงอายุครบ 98 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ่ายคืนรายงวดดังกล่าว
2 หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใด ๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
3 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
4 เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
หมายเหตุ:
 
¹ หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
² ในกรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield
³ เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

1.1 เงินจ่ายคืนรายงวด¹,² 

บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

 

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี จ่ายร้อยละ 12

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 66 - 70 ปี จ่ายร้อยละ 14

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 71 - 75 ปี จ่ายร้อยละ 16

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 76 - 80 ปี จ่ายร้อยละ 18

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 81 - 85 ปี จ่ายร้อยละ 20

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 86 - 90 ปี จ่ายร้อยละ 22

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 91 - 95 ปี จ่ายร้อยละ 24

- วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 96 - 98 ปี จ่ายร้อยละ 26   

 

1.2 เงินครบกำหนดสัญญา¹

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

 

2. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า

 

- ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

- เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์   หรือ

-  ร้อยละ 105 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

¹ หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน

² ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ