แบบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

มอบความคุ้มครองที่คุณต้องการ ชำระเบี้ยฯ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

Term 5 / 10 / 15 / 20 | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต และเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

ระยะเวลาคุ้มครอง

5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

20 - 59 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

* เงื่อนไขการรับประกันภัย
    • ชาย/หญิง
    • แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับอายุ 20 - 59 ปี
    • แบบกำหนดระยะเวลา 10 ปี สำหรับอายุ 20 - 55 ปี 
    • แบบกำหนดระยะเวลา 15 ปี สำหรับอายุ 20 - 50 ปี
    • แบบกำหนดระยะเวลา 20 ปี สำหรับอายุ 20 - 45 ปี 
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 350,000 บาท
    • ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี 
    • จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท รับส่วนลด 0.50 บาท และ จำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 1.00 บาท
 
1 ข้อมูลการลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลา คืออะไร?

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาของความคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ 

2. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแบบตลอดชีพ คืออะไร?

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น 

3. เบี้ยประกัน คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต 

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ