แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (WSMNPA2700)

แผนประกันที่ให้ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ (MLB)

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

WSMNPA2700 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มอบความอุ่นใจให้ครอบครัวของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

16 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
¹ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพให้สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (5 ปี) หรือในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน 60 เดือน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพในจำนวนที่เหลือให้แก่ผู้รับประโยชน์
² คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  

2. ข้อควรรู้ทั่วไปของการประกันภัยอุบัติเหตุนี้

- ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัท

- กรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ ให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ นำกลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัท 

- จำนวนเงินเอาประกันภัยซื้อได้สูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

3. *เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ชาย/หญิง อายุ 16 - 60 ปี

- รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1  และ 2 

ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการ อาทิ ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น  

ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 : เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง สี ไม้ ปูน ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร 

- ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 70 ปี 

- ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

2. ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย

3. เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

4. ค่ารักษาพยาบาล

5. ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร?

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เบี้ยประกันภัย คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

บทความที่น่าสนใจ