เอไอเอ เซฟวิ่ง ชัวร์ (ไม่มีเงินปันผล)

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก..ชัวร์! ตัวช่วยการออมในรูปแบบประกัน ให้มีรายได้สม่ำเสมอ เลี้ยงดูตัวเองในอนาคต โดยเฉพาะช่วงวัยเกษียณ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Saving Sure (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ออมผ่านประกันวันนี้ก็มีทุนสำรองไว้ใช้แบบยาว ๆ กับเงินคืนแบบขั้นบันได ให้คุณยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก ชัวร์!

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 50 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
¹ หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใด ๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
² ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield
³ บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ณ วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงอายุ 98 ปี
⁴ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
⁵ เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
¹ หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
² ในกรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield
³ เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

๐ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
๐ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
๐ การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

1. ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

1.1 เงินจ่ายคืนรายงวด¹,² 

บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

วันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 - 65 ปี จ่ายร้อยละ 12, 66 - 70 ปี จ่ายร้อยละ 14, 71 - 75 ปี จ่ายร้อยละ 16, 76 - 80 ปี จ่ายร้อยละ 18, 81 - 85 ปี จ่ายร้อยละ 20, 86 - 90 ปี จ่ายร้อยละ 22, 91 - 95 ปี จ่ายร้อยละ 24, 96 - 98 ปี จ่ายร้อยละ 26   

1.2 เงินครบกำหนดสัญญา¹

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

2. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า

     • ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

     • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์   หรือ

     • ร้อยละ 105 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

¹ หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน

² ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield

1. การประกันเพื่อการสะสมทรัพย์ คืออะไร

การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดสัญญา

2. เบี้ยประกัน คืออะไร

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ