สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

ชดเชยรายได้ในวันที่ต้องนอนโรงพยาบาล ให้คุณมีเวลาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA HB Extra | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มชดเชยรายได้

คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบ (Anesthesia) หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2 หลังจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) รวมกรณี Day Case

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบ (Anesthesia) หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

รับสิทธิพิเศษ! เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง

รับส่วนลดเบี้ยฯปีแรกสูงสุด 25% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท ขึ้นไป ตามเงื่อนไขโครงการฯ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผลประโยชน์โดยย่อ ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ดังนี้

- ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case 

- กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- ค่าชดเชย 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้ารับการผ่าตัด โดยการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์ 

- ค่าชดเชย 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค

- ค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 

- ค่าชดเชย 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต

1. ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร?

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผุ้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

โรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด  

2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ  

4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก 

5. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง  

6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

7. แผลไหม้ฉกรรจ์ 

8. ภาวะโคม่า

9. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 

10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 

11. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 

12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ 

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

- สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ 

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยความเห็นชอบของนายทะเบียน

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

บทความที่น่าสนใจ