สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

รับค่าชดเชยรายวันในวันที่ต้องนอนโรงพยาบาล บรรเทาความกังวลเรื่องรายได้ที่หายไปขณะพักรักษาตัว

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

HB | ประกันสุขภาพ

รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 60 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

6 - 55 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ผลประโยชน์ Day Case ของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
 
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic ทุกชนิด การตรวจโดยการส่องกล้อง Endoscope ทุกชนิด การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง การขูดมดลูก การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก การรักษา Bartholin’s Cyst และการรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบแบบทั่วไป (General Anesthesia) หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
** ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตาม ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่องที่เกิดจากโรคเดียวกัน
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เอไอเอ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อไว้ โดยจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่พักรักษาในโรงพยาบาล ไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

1. ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร?

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

2. ผู้ป่วยนอก หมายถึงอะไร?

ผู้ที่รับบริการทางการแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานทางการแพทย์

3. การเข้ารักษาในโรงพยาบาล หมายถึงอะไร?

การเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง หากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยห่างกันไม่เกิน 90 วันก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่องกันด้วย

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี  ซึ่งอาจต่ออายุได้
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

บทความที่น่าสนใจ