สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส - UDR

คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI Plus - UDR | ประกันโรคร้ายแรง

ตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
* สำหรับการซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus และแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR
    1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
    2. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
4. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีไอ พลัส - UDR 
โรคร้ายแรงตามคำนิยามของ เอไอเอ ซีไอ พลัส - UDR หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส - UDR ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ได้แก่ 
- กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
- กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
- กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
- กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
- กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ
- กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (ผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 16 ปี)

2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
ทั้งกรณีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รวมถึงการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง

3. การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา**
เอไอเอ การันตีการรับประกันต่อเนื่องของสัญญาเพิ่มเติม UDR เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุรับประกัน

4. เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
เบี้ยประกันรวม RPP หลังหักค่าใช้จ่าย*** จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรโดยเอไอเอ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับผลตอบแทน

ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
ข้อยกเว้น โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้

1. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน - 16 ปี ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

1. สัญญาเพิ่มเติม UDR คืออะไร?
คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deduction Rider) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) เท่านั้น โดยคำนวณรวมค่าใช้จ่ายในเบี้ยประกันรวม RPP ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเบี้ยฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และแนบกับใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่ (ไม่สามารถขอแนบ AIA CI PLUS UDR ในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

2. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร?
การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
- **กรณีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีเพียงพอในการหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
- ***ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย (COI และ COR) 
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ