สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ - UDR

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล รับเงินก้อนทันที 100 % เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI - UDR | ประกันโรคร้ายแรง

ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรงรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
* สำหรับการซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus และแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR
    1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
    2. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
4. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

 

1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีเอ - UDR 

คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง ตามคำจำกัดความของ เอไอเอ ซีไอ - UDR 

- กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

- กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

- กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ

- กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ

- กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ 

- กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 16 ปี

 

2. ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เมื่อ...

ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย* และ/หรือ ยืนยันจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง1 โดยความคุ้มครองจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงตลอดอายุสัญญา 

*การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของโรคร้ายแรงตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ - UDR โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- โรคร้ายแรงดังกล่าวต้องได้รับการตรวจและยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย

- การตรวจหาโรคต้องทำอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

- ในกรณีจำเป็นต้องมีการทำศัลยกรรม จะต้องเป็นไปโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และต้องเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติในทางการแพทย์ 
 

1 โรคร้ายแรงตามคำนิยามของ เอไอเอ ซีไอ - UDR หมายถึง ความเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด หรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม

 

เอไอเอ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้

 

1. สัญญาเพิ่มเติม UDR คืออะไร?

คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deduction Rider) ซึ่งแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และแนบในใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถขอแนบสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ-UDR ในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

2. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร?

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้น หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง

 

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

บทความที่น่าสนใจ