สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ - UDR

สร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้ตลอดช่วงเวลาของชีวิต

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI Care - UDR | ประกันโรคร้ายแรง

ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
* สำหรับการซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus และแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR
    1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
    2. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
4. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีไอ แคร์ - UDR

ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา* และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา* กรณีได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง
- ระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา รับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน จ่ายครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อไป หากชำระเบี้ยประกันต่อเนื่อง
- ระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ความคุ้มครองจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงตลอดอายุสัญญา เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์แล้วสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care จะสิ้นผลบังคับทันที
- ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี**

*โรคร้ายแรงตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ - UDR
**โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้
1. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน - 16 ปี ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกัน***

***ยกเว้น 4 กรณี ที่สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care - UDR จ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่าเกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน
กรณีที่ 2 การบาดเจ็บจาก “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน
กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน 
กรณีที่ 4 "การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” แล้วต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้
- อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา หรือ
- ตาบอด หรือ
- การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ หรือ
- การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
โดยโรคร้ายแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ "การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง"

1. สัญญาเพิ่มเติม UDR คืออะไร
คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deduction Rider) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) เท่านั้น โดยคำนวณรวมค่าใช้จ่ายในเบี้ยประกันรวม RPP ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเบี้ยฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และแนบกับใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่ (ไม่สามารถขอแนบ AIA CI PLUS UDR ในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

2. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร
การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

- สำหรับการซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus และแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
2. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

- กรณีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีเพียงพอในการหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

- ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย (COI และ COR)

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ