สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า - UDR

รับค่าชดเชยรายได้ในวันที่ต้องนอนโรงพยาบาล ทำประกันไว้อุ่นใจกว่า

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA HB Extra - UDR | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มชดเชยรายได้

เมื่อเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หมดกังวลเรื่องการขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra - UDR ที่จะมอบเงินชดเชยรายได้ให้คุณทั้งกรณี IPD และกรณี Day Case

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบแบบทั่วไป (General Anesthesia)  หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2 หลังจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) รวมกรณี Day Case

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* ได้รับการผ่าตัดโดยวางยาสลบแบบทั่วไป (General Anesthesia)  หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
** ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตาม ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่องที่เกิดจากโรคเดียวกัน
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
4. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra - UDR ผลประโยชน์โดยย่อ ดังนี้ 

- ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case

- กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกัน

- ค่าชดเชย 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้ารับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบแบบทั่วไป (General Anesthesia)  หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์

- ค่าชดเชย 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากป่วยจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค

- ค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน

- ค่าชดเชย 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิต  

หมายเหตุ : ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra - UDR โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตามต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือ ภาวะสืบเนื่องที่เกิดจากโรคเดียวกัน

1. สัญญาเพิ่มเติม UDR คืออะไร?

คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deduction Rider) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น โดยคำนวณรวมค่าใช้จ่ายในเบี้ยประกันรวม RPP ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเบี้ยฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และแนบกับใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่ (ไม่สามารถขอแนบสัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA - UDR ในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

2. ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร?

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวให้เป็นผุ้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

3. ผู้ป่วยนอก หมายถึงอะไร?

ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน

4. โรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra - UDR มีโรคอะไรบ้าง?

1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 

2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 

4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก 

5. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 

6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 

7. แผลไหม้ฉกรรจ์

8. ภาวะโคม่า

9. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 

11. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกัน เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ 

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

- ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) นี้ ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

บทความที่น่าสนใจ