สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ให้คุณรับความคุ้มครองต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA WPCI I สัญญาเพิ่มเติม

เป้าหมายทางการเงินจะไม่สะดุดหยุดลง แม้ในวันที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็มั่นใจ ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาคุ้มครอง

เลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตามแบบประกันภัยหลัก

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

16 - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง 40 โรค/การรักษา ตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง 40 โรค/การรักษาตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันกัยภัยจะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักงวดแรกที่ครบกำหนดชำระในรอบถัดไป จนกระทั่งสัญญาเพิ่มเติม AIA WPCI สิ้นสุดความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับการยกเว้นจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA WPCI การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักจะจำกัดผลประโยชน์สำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น เมื่อได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยและแบบการประกันภัยของแบบประกันภัยหลักได้ ทั้งนี้ เมื่อเบี้ยประกันภัยหลักได้รับการยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติม AIA WPCI สัญญาเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ที่แนบอยู่กับกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมAIA WPCI แนบอยู่ จะยังคงมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป

- กรณีแนบคู่กับแบบประกันชีวิตประเภทสามัญ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
- กรณีแนบคู่กับแบบประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) หรือเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Regular Protection Premium) ตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
ทั้งนี้ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR Target Premium) (ถ้ามี)
กรณีที่แบบประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up premium) กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์และสัญญาเพิ่มเติม AIA WPCI ก็จะสิ้นผลบังคับ

1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายในหกสิบวัน (60 วัน) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. การต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลความคุ้มครอง (Reinstatement)

หากสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ โดยการแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทพร้อมแสดงหลักฐานพิสูจน์ความสมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษัทและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ