สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์

เน้นคุ้มครองโรคมะเร็งในสตรีที่พบบ่อย

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

Lady Care | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะในสตรีที่พบบ่อย ค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า ความคุ้มครองสูง

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 70 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

16 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ในกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อน ทำให้หน้าผิดรูปเนืองจากอุบัติเหตุ
2 คำนวณจากเพศหญิง อายุ 30 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* โรคมะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม รับ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย, กรณีมีการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า รับเพิ่มอีก รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย, การทำศัลยกรรมหรือการเสริมแต่งทรวงอก เนื่องจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าที่มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะในกรณีที่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หักด้วยผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับทันที
*** เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

รับสิทธิพิเศษ! เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง

รับส่วนลดเบี้ยฯปีแรกสูงสุด 25% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท ขึ้นไป ตามเงื่อนไขโครงการฯ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน Lady Care
1. มะเร็งสตรีระยะลุกลาม
- มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปีกมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด
- มะเร็งของรก
2. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม 
- มะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม
- มะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม
3. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตซูส
4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก 
5. การยกเว้นเบี้ยประกันสำหรับกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร?
การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้น หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ
 
2. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม คืออะไร?
การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และยังไม่ส่งผลลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) 
- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
- สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้  
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา 

บทความที่น่าสนใจ