สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส

เน้นคุ้มครองโรคมะเร็งในสตรีที่พบบ่อย และผู้ที่วางแผนตั้งครรภ์

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

Lady Care Plus | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะในสตรีที่พบบ่อย และคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 70 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

16 - 40 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร
2 ในกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อน ทำให้หน้าผิดรูปเนืองจากอุบัติเหตุ 
3 คำนวณจากเพศหญิง อายุ 30 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* โรคมะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม รับ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย, กรณีมีการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า รับเพิ่มอีก รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย, การทำศัลยกรรมหรือการเสริมแต่งทรวงอก เนื่องจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าที่มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะในกรณีที่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หักด้วยผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับทันที
*** เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

รับสิทธิพิเศษ! เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง

รับส่วนลดเบี้ยฯปีแรกสูงสุด 25% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท ขึ้นไป ตามเงื่อนไขโครงการฯ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน Lady Care Plus 
 • มะเร็งสตรีระยะลุกลาม 
  •   มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปีกมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด 
  •   มะเร็งของรก 
 • มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม 
  •   มะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม 
  •   มะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม 
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตซูส 
 • ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก 
 • เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากกระบวการคลอดบุตร 
 • ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ 
 • ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร 
 • การยกเว้นเบี้ยประกันสำหรับกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

1. โรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย คือโรคอะไร?
 
โรคมะเร็งปากมดลูก ถือเป็นมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 
โดยส่วนมากพบในช่วงอายุ 30-65 ปี มีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเกือบทั้งหมดติดต่อกันผ่านทางเพศสัมพันธ์ 
มะเร็งชนิดนี้ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ช่วงอายุที่แนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนคือ 9-26 ปี โดยวัคซีนสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%
ส่วนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำคือการตรวจแปปสเมียร์ (Pap smear) และการตรวจหาเชื้อเอชพีวี โดยทั่วไปแล้วสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 30 ปี แต่อาจตรวจก่อนนั้นได้หากมีความเสี่ยงสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ การตรวจหาเชื้อเอชพีวี จะช่วยให้พบโรคในระยะก่อนมะเร็ง หรือระยะมะเร็งเริ่มแรก ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ก่อนระยะลุกลามและแพร่กระจายได้นั่นเอง และเนื่องการฉีดวัคซีนเอชพีวีไม่สามารถป้องกันได้เต็มร้อย ผู้ที่ได้รับวัคซีน ก็ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำเช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย
 
2. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม คืออะไร?
 
การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และยังไม่ส่งผลลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว

 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) 
 • การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
 • สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้  
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา 

บทความที่น่าสนใจ