สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ แบ่งเบาภาระให้คนข้างหลัง

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

ADB/RCC | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 65 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 64 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
- ADB (Accidental Death Benefit) คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับ เนื่องจากมรณกรรมโดยอุบัติเหตุ
- RCC (Riot and Civil Commotion) คือ บันทึกเพิ่มเติมคุ้มครองการฆาตกรรม - จลาจลสงครามกลางเมือง

 

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

2. เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ชาย/หญิง อาย 15 วัน - 64 ปี
- ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปีต่อปี
- สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

อุบัติเหตุ หมายถึงอะไร?

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากความคุ้มครองไม่เข้าเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

บทความที่น่าสนใจ