สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

ADD/RCC | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุได้

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 65 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 64 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
- ADD (Accidental Death and Dismemberment) คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากมรณกรรมโดยอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ
- RCC (Riot and Civil Commotion) คือ บันทึกเพิ่มเติมการจลาจลสงครามกลางเมือง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* บริษัทชดเชย 2 เท่า หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะ เช่น รถเมล์ ในลิฟต์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ โรงมหรสพ โรงแรม ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นขณะที่เริ่มไฟไหม้
** เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
- กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถโดยสารสาธารณะ ในลิฟต์ หรือไฟไหม้โรงแรม อาคารสาธารณะ ให้ความคุ้มครองถึง 2 เท่าหากเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพ

2. เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 64 ปี
- ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปีต่อปี
- สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

อุบัติเหตุ หมายถึงอะไร?

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

บทความที่น่าสนใจ