เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI SuperCare 20/99 (Non Par) | แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา

และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

15 วัน - 65 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
*เงื่อนไขการรับประกันภัย
    • ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 65 ปี
    • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข
    • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC ได้

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันภัยหลักที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี 
 

- ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา

- โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา รวมโรคเด็ก 4 โรค

- เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

- คุ้มครองชีวิต และผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา 

- มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 

2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันทำสัญญาประกันภัยนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

- ระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป

- ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

1. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ 

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ