เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

เลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ด้วยตนเอง รับความคุ้มครองยาวตลอดชีวิต

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Pay life Plus (Non Par) I ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) เลือกชำระเบี้ยได้ถึง 3 แบบ ให้ตรงตามไลฟ์สไตล์คุณ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ทุนประกันขั้นต่ำ 150,000 บาท สำหรับแบบชำระเบี้ย 20 ปี และทุนประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท สำหรับแบบชำระเบี้ย 10 ปี และ 15 ปี
2 บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักให้แก่ผู้เอาประกันภัยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WPCI) จำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายชำระเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือบริษัทจะลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลงให้เหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับการยกเว้นเบี้ย
3 ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 90 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้จากการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หารด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก และคูณด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
4 ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
    1. ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะสำหรับโรคหรือการบาดเจ็บนั้นๆ อีกต่อไป
    2. การรักษามีเพียงบรรเทาอาการปวด หรือการรักษาแบบประคับประคองตามอาการในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต
    3. ได้รับการประเมินว่าจะเสียชีวิตภายในสิบสอง (12) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5 ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 แล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม)

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ พลัส ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ