เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้

แม้โรคภัยจะรุมเร้า เราก็รับประกันความสบายใจแก่คุณ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Senior Happy | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ถึงอายุจะเยอะก็ทำประกันได้ ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ทำง่าย จ่ายสบาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*

ระยะเวลาคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

50 - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 จำนวนเบี้ยประกันหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี เลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท

2. การจ่ายเบี้ยประกัน

- เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*

- สามารถเลือกจ่ายได้แบบรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี

- ชำระเบี้ยจนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี

ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ดังนี้

1. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 2 ปีกรมธรรม์แรก

>> สำหรับการเจ็บป่วย รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว

>> สำหรับอุบัติเหตุ**** รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว รวมกับจำนวนเงินเอาประกัน 

2. หากผู้เอาประกันเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

>> 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ

>> เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ

>> จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

1. หากมีโรคประจำตัว จะยังคงสามารถสมัคร เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ ได้หรือไม่?

ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัคร เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ กับเราได้ เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิต และหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้กับลูกหลาน

2. วันสมัครสุขภาพยังดี หากสมัครไปสักพักแล้วเป็นโรคร้าย จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่?

เราไม่มีการยกเลิกความคุ้มครองภายหลังแน่นอน หากคุณยังคงชำระเบี้ยประกันภัยและเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

- เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ 90/90 (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 

- แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

- ****ข้อยกเว้นบางส่วนของการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา 

2. การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ

บทความที่น่าสนใจ