เอไอเอ ซีเอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA CI SuperCare Prestige

มอบความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ให้คุณและคนที่คุณรักมั่นใจและหมดกังวลในทุกช่วงของชีวิต

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 65 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

AIA CI SuperCare Prestige

โรคร้ายแรงอาจทำให้ชีวิตคุณสะดุดได้

หมายเหตุ
1 สำหรับแบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จะมีส่วนลด 3.5 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และสำหรับแบบชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จะมีส่วนลด 2.0 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1.      เงื่อนไขการรับประกันภัย

• ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 65 ปี
• ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC และ/หรือกลุ่มโรคร้ายแรง AIA CI Plus

 

2.      ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันทำสัญญาประกันภัยนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง

1. มะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร?

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้น หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ

• เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

• การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท 

• ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด 

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้ 

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 

บทความที่น่าสนใจ