เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

วางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง อย่างมืออาชีพ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Smart Wealth Prestige (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

สะสมความมั่งคั่งผ่านการลงทุนระยะยาว จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราค่าการประกันภัยรายปีที่แนบกับกรมธรรม์ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
2 สามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจากเอไอเอพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียดกองทุนภายใต้ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) คลิก

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ซื้อประกันโรคร้ายแรงทั้งที! “คุ้มครองให้ดีต้องมี 3 ล้าน”

โปรคุ้ม 2 ต่อ! ฟรี!โค้ดส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรก สูงสุด 20% และ หมอนผ้าห่ม AIA Rabbit Collection มูลค่า 900 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
 
• ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 75 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5,000,000 บาท (150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว)
• เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
• ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

1. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร?
 
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
 
2. เอไอเอ มีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และคุณจะได้ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร?
 
เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากคุณแล้ว เราจะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)
• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
• ค่าการประกันภัย (COI)
หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุน

• เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เป็นชื่อทางการตลาดของ เอไอเอ สมาร์ท เวลท์  (ยูนิต ลิงค์) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสําหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่า มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 
• ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก / เวนคืน / ไถ่ถอนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
 
• การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรชําระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ของแบบประกัน หากมีการยกเลิกหรือหยุดชําระเบี้ยประกันภัยก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้
 
• ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 
• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบกรมธรรม์ และจะไม่สามารถนําสินทรัพย์ของกองทุนรวมไปใช่ประโยชน์เพื่อการชําระหนี้ของตัวเอง
 
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

บทความที่น่าสนใจ