เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

วางแผน สะสมความมั่งคั่ง อย่างมืออาชีพ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Smart Select Prestige (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

เลือกอย่างฉลาด ไม่พลาดทุกเป้าหมายทางการเงิน

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)

ซื้อประกันโรคร้ายแรงทั้งที! “คุ้มครองให้ดีต้องมี 3 ล้าน”

โปรคุ้ม 2 ต่อ! ฟรี!โค้ดส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรก สูงสุด 20% และ หมอนผ้าห่ม AIA Rabbit Collection มูลค่า 900 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

• ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 70 ปี

• จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท ขึ้นไป เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์เพรสทีจทั้งหมดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อรายชีวิต

• สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เองภายใต้เงื่อนไขของบริษัท

• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ 

 

1. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร?

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

2. เอไอเอ มีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และคุณจะได้ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร?

เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากคุณแล้ว เราจะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย

• ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์

• ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ โดยอ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย และเราจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้คุณทราบภายหลังจากการลงทุน

 

• เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เป็นชื่อทางการตลาดของ เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

• สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

• ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน 

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ 

บทความที่น่าสนใจ