เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ปัจจุบันที่คุณวางใจได้ เพื่อเกษียณสดใสในอนาคต

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Annuity Fix | ประกันชีวิตแบบบำนาญ

บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเงินคืนบำนาญ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

ระยะเวลาคุ้มครอง

จนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

20 - 55 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)  สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194 และ 261)

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
** หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินประกันในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
*** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
**** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
***** เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ต้องไม่เกิน 500,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362 369 และ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ความคุ้มครอง 

กรณีเสียชีวิต 
ก่อนอายุครบ 60 ปี (ก่อนรับเงินบำนาญ) 
 
รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) 
 
อายุ 60 - 74 ปี (ช่วงรับเงินบำนาญ) 
 
จากวันแรกที่เริ่มรับเงินบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญและเงินบำนาญคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายในปีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญ 

ผลประโยชน์เงินบำนาญ

กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 60-85 ปี 
- รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศชาย 
- รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น สำหรับเพศหญิง

1. กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ คืออะไร?

สัญญาประกันชีวิต ที่บริษัทจะจ่ายบำนาญให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุถึงที่ระบุไว้ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนถึงช่วงเวลาที่จะได้รับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

2. มูลค่าบำนาญ คืออะไร?

เงินได้ประจำจากสัญญาประกันชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายให้บริษัทจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยให้ผู้เอาประกันภัยเลือกอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญได้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนถึงวันที่จ่ายเงินบำนาญ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหรือมูลค่าเงินสดให้แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ากัน

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ