เอไอเอ บำนาญ ได้ชัวร์ (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ประกันบำนาญ เพื่อการเกษียณอย่างสำราญ ให้คุณมีเงินประจำไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Annuity Sure | ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ตัวช่วยวางแผนทางการเงิน ที่คุณสามารถเลือกแผนการชำระเบี้ยฯ ได้ถึง 2 แบบ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ ช่วยให้คุณมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่าย และใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสำราญ

ระยะเวลาคุ้มครอง

จนถึงอายุ 90 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

“แบบชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี : อายุ 20 – 50 ปี” และ “แบบชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี : อายุ 20 – 55 ปี”

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
2 งวดแรกจะจ่ายในวันครบรอบปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี 
3 เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ ตามกฏหมายว่าด้วย ร.ร. เอกชน หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194 ฉบับที่ 261 ฉบับที่ 362 และฉบับที่ 386)

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
*เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ ตามกฏหมายว่าด้วย ร.ร. เอกชน หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินได้ที่จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือเงินเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194 ฉบับที่ 261 ฉบับที่ 362 และฉบับที่ 386)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1. กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 

(ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า 

• จำนวนร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

 

2. กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ

(ตั้งแต่วันครบรอบกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า

• เบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว

• หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ และเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายในปีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ถ้ามี)

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ในช่วงรับเงินบำนาญ

บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย¹  โดยงวดแรกจะจ่ายในวันครบรอบปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี ทั้งนี้ เมื่อเริ่มรับเงินบำนาญแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์

 

1 จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

บทความที่น่าสนใจ