กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ชำระเบี้ยฯ ต่อปี 300 บาท คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

MICRO300 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มอบความอุ่นใจให้ครอบครัวของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

20 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ระบุประเภทความพิการดังต่อไปนี้
    • ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรือ
    • ประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย” หรือ
    • ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”
2 ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
3 ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน
4 สูงสุดไม่เกิน 20วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ค่าชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก อุบัติเหตุ 

2. * เงื่อนไขการรับประกันภัย

- รับประกันภัยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุเฉพาะประเภทความพิการ 1, 2, 3 เท่านั้น 
- อายุรับประกันภัย 20-60 ปี 
- สามารถถือแบบกรมธรรม์นี้ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ (รวมทุกบริษัท) 
- ใช้กฏเกณฑ์การพิจารณาปกติ 
- ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 
2. กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ 
4. ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 4 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ 
5. การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

1.1 ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
1.2 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือ        
1.3 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ได้  

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 

3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4. การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)  

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ใน ประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 

8. การก่อการร้าย

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร?

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เบี้ยประกัน คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต 

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 


- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ